måndag, mars 16, 2009

Företagsrekonstruktion – Beslut

Bolagets egen ansökan om rekonstruktion skall tingsrätten genast pröva.

Om en borgenär gjort ansökan, skall rätten sätta ut ett sammanträde inom två veckor för prövning av ansökan. Bolaget skall föreläggas att senast vid sammanträdet yttra sig över ansökan. Detta är väsentligt eftersom borgenärens ansökan förfaller om bolaget bestrider ansökan.

Om en ansökan bifalls, skall rätten samtidigt utse en rekonstruktör. Rätten skall också bestämma tidpunkt för ett borgenärssammanträde inför rätten. Sammanträdet skall normalt äga rum inom tre veckor från beslutet om företagsrekonstruktion.

Tingsrättens beslut kan på vanligt sätt överklagas till hovrätt och Högsta domstolen.

Inga kommentarer: