onsdag, oktober 12, 2005

Domen mot polisen i Malmö

Eftersom denna dom har föranlett så många synpunkter måste ju även jag bidra med mitt lilla strå.

Domen är klar och otvetydig enligt min mening.

Först slås fast att för fällande dom för hets mot folkgrupp krävs att åklagaren bevisar att
1. meddelandena som polisinspektören skickade uttryckt ”missaktning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse”
2. att meddelandena spritts på sätt anges i Brottsbalken 16:8 och
3. att polisinspektören har haft uppsåt att sprida meddelandet.

Tingsrätten besvarar de två första frågorna med ett klart ja, medan man bedömer att åklagaren inte visat att polisinspektören hade uppsåt vad gäller spridningen av meddelandet.

Efter att ha resonerat om att ”det ligger nära till hands att anta att de flesta personer som skickar post till personer anställda i kommunen” vet att posten blir offentlig, konstaterar tingsrätten att ett sådant generellt antagande inte kan läggas till grund för en straffrättslig bedömning. Man konstaterar sedan att åklagaren inte heller visat att just den aktuelle polisinspektören fått några instruktioner rörande handlingars offentlighet.

För mig framstår det som om det är denna sista del som missas i debatten kring domen. Det krävs att den som skriver idiotier som polisinspektören gjort också har för avsikt att de skall spridas. Det är fortfarande tillåtet att i privata sammanhang uttrycka sina åsikter; hur befängda de än är. Åklagaren har inte lyckats övertyga tingsrätten om att polisinspektören hade en sådan avsikt utan bara att ”informera” mottagarna om sina ”åsikter”.

Slutligen konstaterar jag att tingsrätten kan ha givit en diskret anvisning hur man i framtiden skall kunna få personer som agerar som polisinspektören fällda.

I samband med bevisningen konstaterar tingsrätten dels att det på jordbruksdepartementets hemsida anges ” att i princip all post till regeringen och regeringskansliet blir allmän handling samt att detta innebär att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet”. Därefter noterar tingsrätten lakoniskt att någon motsvarande information inte finns på Malmö kommuns hemsida.

Detta kan möjligen tolkas så att tingsrätten hade kunnat fälla polisinspektören om det funnits en sådan information på kommunens hemsida.

Inga kommentarer: