torsdag, november 10, 2005

MUTOR OCH BESTICKNING – Del IIB Kretsen av ”mutbara” personer

Mutansvaret omfattar alla arbetstagare i offentlig och privat tjänst. Med arbetsta­gare jämställes vissa uppdragstagare som angivits i lagtexten.


C Den brottsliga gärningen

Med bestickning menas att någon utlovar, lämnar eller erbjuder en otillbörlig be­lö­ning åt en arbetstagare i det uttryckliga eller underförstådda syftet att få en förmån. Belöningen kan också vara ett uttryck av tacksamhet för en förmån som redan erhållits.

Med mutbrott avses att en arbetstagare tar emot, låter åt sig utlova eller begär belöning för sin tjänsteutövning. En arbetstagare, som inte omedelbart avböjer ett löfte om belöning, kan kom­ma att dömas för fullbordat brott. Arbetstagaren är dock inte straffbar om han omedelbart lämnar tillbaka belöningen eller på annat sätt otvetydigt visar att han inte ämnar behålla den. Däremot gör sig en arbetstagare, som begär belöning, skyldig till mutbrott även om hans begäran omedelbart avvisas.

Mottagandet av en otillbörlig belöning för tjänsteutövningen blir inte straffritt därigenom att den överlämnas under semester, efter avslutad tjänstgöring eller annars utanför tjänstetiden.

För ansvar för mutbrott krävs inte att den mottagande parten har någon formell beslutsbefo­genhet för sin arbetsgivares räkning. Inte heller krävs det att belö­ningen eller löftet om denna påverkat hans handlande. För att bli straffad krävs normalt bara att arbetstagaren har eller har haft kontakt med givaren i tjänsten.


D Påföljd

Den straffrättsliga påföljden för mutbrott och bestickning är böter eller fängelse i högst två år. För mutbrott, som är att anse som grovt, kan fängelse i högst sex år utdömas. Den som i myndighetsutövning samtidigt åsidosätter vad som till följd av lag eller annan författning gäller för myndighetsutövningen kan också dömas för myndighetsmissbruk om gärningen för det allmänna eller någon enskild medför förfång eller otillbörlig förmån som ej är ringa.

Disciplinär bestraffning torde kunna komma i fråga om arbetstagare genom att acceptera en förmån gör sig skyldig till fel eller försummelse i tjänsten.


Fortsättning följer.

Inga kommentarer: