söndag, november 13, 2005

MUTOR OCH BESTICKNING – Del III

E Bedömningsgrunder
I lagtexten anges som en förutsättning för straffansvar att belöningen, förmånen eller gåvan skall vara otillbörlig. Någon definition av begreppet otillbörlig ges inte, eftersom det ansetts vara omöjligt att finna någon sådan, som kan täcka alla de olika situationer där frågan om mutansvar kan aktualiseras. En bedömning måste alltså ske i varje enskilt fall. Viss ledning kan man ha av följande.

• Som otillbörlig belöning anses i första hand pengar och allt som kan värderas i pengar såsom gåvor, representationsmåltider, resor, semester etc. Förmåner av obetydligt värde såsom reklampresenter eller enklare arbetsmåltider utgör dock i regel inte muta.

• Arbetstagare, som utövar myndighet, bedöms mera känslig ur korruptionssynpunkt än andra. Samma gäller för mottagare, som har att fatta beslut eller på annat sätt agera i ett ärende som berör givaren. Det innebär att presumtionen för att en mottagen gåva skall anses vara muta är större i dessa fall än i andra.

F Goda råd
Arbetstagare, som utövar myndighet, bör inte ta emot någon förmån av person eller företag, som han har kontakt med i sin tjänsteutövning.

För övriga arbetstagare kan följande antas gälla:
• Arbetstagare bör inte ta emot en för honom eller anställd i hans ställning speciell rabatt eller annan prisförmån av person eller företag, som han har kontakt med i tjänsten. Arbetstagare bör alltså i princip endast acceptera sådan prisnedsättning, som en vanlig köpare kan få.

• Arbetstagare bör inte ta emot gåva av person eller företag, som han har kontakt med i sin tjänst. Undantag kan dock göras för artiklar av reklamkaraktär, gåva av blommor, frukt eller liknande, exempelvis till jul eller nyår, under förutsättning att gåvan är av ringa värde. Det är inte helt klart vad som är ”ringa värde”, men en gräns på cirka 100 kronor kan vara rimlig som riktmärke.

• Erbjudande om resa, fritt logi eller uppehälle på hotell eller liknande bör som regel avböjas, i vart fall om förmånen kan anses vara av någon betydelse. Det förekommer att företag inbjuder arbetstagare ensamma eller i grupper till studiebesök eller liknande och att företagaren därvid helt eller delvis åtar sig att svara för resekostnader och uppehälle. Att ta emot en sådan förmån kan föranleda misstanke om bristande objektivitet och man bör vara väldigt försiktig med att acceptera sådana erbjudanden.

• Enklare arbetsmåltid i samband med sammanträde eller liknande torde vara acceptabel. Skatteverkets regler om avdragsgilla representationskostnader kan ge ledning vad gäller belopp.

• Arbetstagare skall undvika privata ekonomiska förmåner i form av t ex lån, borgensförbindelser eller kredit med person eller företag, som han har kontakt med i tjänsten.


Läs gärna vidare påInstitutets mot mutor hemsida

Inga kommentarer: