måndag, december 05, 2005

Väsentliga nyheter i den nya aktiebolagslagen

En ny aktiebolagslag träder i kraft den 1 januari 2006. Den innehåller en del materiella ändringar. Själva lagen är helt nyskriven och omfattar numera 31 kapitel i stället för som hittills 19 stycken. Viktiga ändringar berör aktierna, emissioner, bundet resp. fritt eget kapital, det nya begreppet ”värdeöverföring”, låneförbudet, styrelseförändringar samt innehållet i bolagsordningen.

Avsikten med denna denna och följande bloggpost är enbart att visa på viktiga ändringar som har direkt påverkan i ett igångvarande aktiebolag; inte att lämna en fyllig redogörelse för samtliga ändringar.

1. Aktierna
• En aktie i ett aktiebolag skall inte längre ha något nominellt värde utan den skall i stället anses representera en viss andel i bolaget. Man får fram aktiens andel genom att dividera aktiekapitalet med antalet aktier. Detta kallas för aktiens kvotvärde.

• Nya aktiebrev skall förses med aktieägarens person- eller organisationsnummer.

2. Emissioner
• Kungörelseförfarandet försvinner vid nyemission, fondemission, teckningsoptioner och konvertibler.

• Vid nyemission måste teckningskursen sättas minst till kvotvärdet. Överskjutande belopp skall föras till överkursfonden.

• Nya regler rörande teckningsoptioner och konvertibler gör möjligheterna till kapitaltillskott flexiblare.

3. Bundet resp. fritt eget kapital
• Pengar som tillförs överkursfonden fr.o.m. den 1 januari 2006 blir fritt eget kapital.

• Avsättning till reservfond behöver inte längre göras.

• Befintliga medel i överkursfond skall överföras till reservfonden som fortsatt skall räknas till bundet eget kapital.

Fotsättning följer

Inga kommentarer: