fredag, september 25, 2009

Företagsrekonstruktion – Företagets skyldigheter

Företaget är skyldigt att under rekonstruktionstiden förse rekonstruktören med all väsentlig ekonomisk information och ska också följa rekonstruktörens instruktioner rörande driften av företaget.

Företaget får inte utan rekonstruktörens medgivande, som bara får lämnas om det finns synnerliga skäl:
• betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion eller ställa säkerhet för sådana skulder,
• åta sig nya förpliktelser, eller
• överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom av väsentlig betydelse för företagets verksamhet.

Att det krävs synnerliga skäl betyder att det förmodligen ska föreligga en risk för att hela företagsrekonstruktionen kan gå om intet om inte ett medgivande lämnas.

Inga kommentarer: