tisdag, september 22, 2009

Företagsrekonstruktion – Rekonstruktörens uppgifter

Rekonstruktören är skyldig att inom en vecka från beslut om företags-rekonstruktion meddela samtliga kända borgenärer att sådant beslut fattats. Rekonstruktörens meddelande skall åtföljas av följande information:

• en preliminär förteckning över företagets tillgångar och skulder,
• företagets senaste balansräkning och de ytterligare upplysningar som behövs om dess ekonomiska ställning,
• uppgift om orsakerna till betalningssvårigheterna och om hur verksamheten kan rekonstrueras, och
• upplysning om den tidpunkt för borgenärssammanträde som rätten bestämt (normalt inom tre veckor)

Lagen om företagsrekonstruktion föreskriver att rekonstruktören skall undersöka om företagets verksamhet skall helt eller delvist fortsättas. Om så är fallet, ska han också undersöka på vilket sätt det ska kunna ske liksom om det verkligen föreligger förutsättning för en ekonomisk överenskommelse med borgenärerna i form av ett ackord med dem.

Rekonstruktören ska även tillsammans med företaget upprätta en rekonstruk-tionsplan som visar hur en företagsrekonstruktion ska kunna genomföras.

Lagen klargör däremot inte uttryckligen att en av de viktigaste saker som rekonstruktören ska göra är att tillsammans med företaget undersöka möjligheterna att finansiera dels företagets fortsatta verksamhet del sett ackord med borgenärerna. Normalt är sådan finansiering den stora stötestenen.

Rekonstruktören måste vidta dessa åtgärder inom tre månader från beslutet om företagsrekonstruktion om inte företaget fått tingsrätten att förlänga denna tid. Förlängningarna får vara högst tre månader långa. Den sammanlagda tiden från beslutet får inte överstiga ett år om inte ackordsförhandlingar har beslutats.

Inga kommentarer: