måndag, oktober 30, 2006

28 § Agentlagen

Ny reviderad version här

fredag, oktober 27, 2006

Avgångsvederlag till agent

Eftersom jag inte så sällan får frågor om reglerna kring avgångsvederlag till handelsagenter tänker jag att i några kommande bloggposter kort beröra de aktuella reglerna.


Frågor rörande agenter regleras i Lag (1991:351) om handelsagentur, normalt kallad Agentlagen. §§ 28 – 31 behandlar frågorna kring avgångsvederlag till agenten i samband med agentavtalets upphörande.

  • 28 § Agentlagen redogör för de grundläggande förutsättningarna för när och under vilka förutsättningar en agent har rätt till avgångsvederlag
  • 29 § Agentlagen innehåller bestämmelser om när avgångsvederlag inte kan utgå till agenten
  • 30 § Agentlagen behandlar rätten till avgångsvederlag när agenten själv sagt upp avtalet
  • 31 § Agentlagen fastställer inom vilken tid krav på avgångsvederlag måste ställas

En mycket viktig sak att komma ihåg är att agenten inte är bunden av avtalsregler som är mindre fördelaktiga för honom. De aktuella reglerna är alltså tvingande till agentens förmån och gäller även om parterna t.ex. i ett skriftligt avtal överenskommit annat som är sämre för agenten än lagens regler.


I nästa post kommer jag att redovisa innehållet i § 28.