onsdag, september 30, 2009

Företagsrekonstruktion – Exekutiva åtgärder under förfarandet

Under den tid företagsrekonstruktionen pågår får varken utmätning eller annan verkställighet enligt Utsökningsbalken mot företaget ske med undantag för fordringar som borgenären har handpanträtt eller retentionsrätt för.

Inte heller får beslut om kvarstad eller betalningssäkring meddelas under denna tid.

En borgenär får hos rätten ansöka om en lämplig åtgärd för att skydda borgenärens rättigheter om det finns särskilda skäl att befara att företaget agerar så att dessa rättigheter kan skadas.

Om en borgenär ansöker om konkurs mot företaget skall rätten – om företaget begär det – förklara konkursansökan vilande i avvaktan på att företagsrekonstruktionen upphör.

tisdag, september 29, 2009

Företagsrekonstruktion – Borgenärssammanträde

Vid det borgenärssammanträde som normalt skall hållas inom tre veckor från rekonstruktionsbeslutet får borgenärerna möjlighet att säga ifrån om de anser att företagsrekonstruktionen ska få fortsätta. Oavsett vad borgenärerna anser, får den formellt fortsätta, men eftersom företaget – och därigenom också rekonstruktören - är beroende av borgenärerna för att kunna slutföra företagsrekonstruktionen torde det vara ovanligt att den fortsätts mot en vilja som omfattas av en majoritet av borgenärerna.

På begäran av en borgenär skall rätten utse en borgenärskommitté bestående av tre personer som skall agera som en länk mellan rekonstruktören och borgenärerna. Om företaget har 25 anställda eller fler har de anställda rätt att utse ytterligare en medlem i borgenärskommittén.

fredag, september 25, 2009

Företagsrekonstruktion – Företagets skyldigheter

Företaget är skyldigt att under rekonstruktionstiden förse rekonstruktören med all väsentlig ekonomisk information och ska också följa rekonstruktörens instruktioner rörande driften av företaget.

Företaget får inte utan rekonstruktörens medgivande, som bara får lämnas om det finns synnerliga skäl:
• betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion eller ställa säkerhet för sådana skulder,
• åta sig nya förpliktelser, eller
• överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom av väsentlig betydelse för företagets verksamhet.

Att det krävs synnerliga skäl betyder att det förmodligen ska föreligga en risk för att hela företagsrekonstruktionen kan gå om intet om inte ett medgivande lämnas.

tisdag, september 22, 2009

Företagsrekonstruktion – Rekonstruktörens uppgifter

Rekonstruktören är skyldig att inom en vecka från beslut om företags-rekonstruktion meddela samtliga kända borgenärer att sådant beslut fattats. Rekonstruktörens meddelande skall åtföljas av följande information:

• en preliminär förteckning över företagets tillgångar och skulder,
• företagets senaste balansräkning och de ytterligare upplysningar som behövs om dess ekonomiska ställning,
• uppgift om orsakerna till betalningssvårigheterna och om hur verksamheten kan rekonstrueras, och
• upplysning om den tidpunkt för borgenärssammanträde som rätten bestämt (normalt inom tre veckor)

Lagen om företagsrekonstruktion föreskriver att rekonstruktören skall undersöka om företagets verksamhet skall helt eller delvist fortsättas. Om så är fallet, ska han också undersöka på vilket sätt det ska kunna ske liksom om det verkligen föreligger förutsättning för en ekonomisk överenskommelse med borgenärerna i form av ett ackord med dem.

Rekonstruktören ska även tillsammans med företaget upprätta en rekonstruk-tionsplan som visar hur en företagsrekonstruktion ska kunna genomföras.

Lagen klargör däremot inte uttryckligen att en av de viktigaste saker som rekonstruktören ska göra är att tillsammans med företaget undersöka möjligheterna att finansiera dels företagets fortsatta verksamhet del sett ackord med borgenärerna. Normalt är sådan finansiering den stora stötestenen.

Rekonstruktören måste vidta dessa åtgärder inom tre månader från beslutet om företagsrekonstruktion om inte företaget fått tingsrätten att förlänga denna tid. Förlängningarna får vara högst tre månader långa. Den sammanlagda tiden från beslutet får inte överstiga ett år om inte ackordsförhandlingar har beslutats.

Företagsrekonstruktion

Jag började i våras en serie bloggposter om företagsrekonstruktion, som jag sorgeligen försummat att fullfölja. Jag försöker nu fortsätta den serien med några ytterligare poster.

Företagsrekonstruktion – Förutsättningar

Den grundläggande förutsättningen för ett beslut om företagsrekonstruktion är att det kan antas att företaget inte kan betala sina förfallna skulder eller att en sådan situation snart kommer att uppstå.

En ytterligare förutsättning att antingen företaget självt ansöker om företags-rekonstruktion hos tingsrätten eller medger en sådan ansökan gjord av någon av företagets borgenärer.

Tingsrätten måste också pröva om det är rimligt att anta att företagsrekonstruk-tionen kommer att kunna genomföras med positivt resultat. På juristsvenska är det formulerat så att ett beslut om företagsrekonstruktionen inte får meddelas om ”det saknas anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås”. Den formuleringen innebär i realiteten att man kan förvänta sig ett beslut om företagsrekonstruktion om det inte är ganska uppenbart att den inte kommer att lyckas.

Det är viktigt att notera att frågan om möjligheterna att genomföra en beslutad företagsrekonstruktion ska tas upp vid det borgenärssammanträde som ska hållas ino9m tre veckor från beslutet. Vid detta tillfälle har den av tingsrätten utsedde rekonstruktören haft tid på sig att undersöka om situationen är sådan att en företagsrekonstruktion har en rimlig chans och har lämnat ytterligare information till borgenärerna.