måndag, december 19, 2005

Åke Green igen med anledning av hovrättens för Nedre Norrland dom den 14 december


Jag har i några tidigare poster dels berört Greens predikan dels Högsta domstolens dom.

Nu har Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) gjort en – i mitt tycke – utomordentlig analys av Högsta Domstolens dom mot Green med koppling till hovrättens för Nedre Norrland frikännande dom den 14 december mot de fyra åtalade som hade spritt ett hundratal flygblad som innehöll skarpa angrepp mot homosexuella utanför en skola i Söderhamn i december förra året..

HomO konstaterar i sin svidande kritik av HD att den  ”gissar” i stället för att tolka själv och att dess dom i Green-målet inte ger någon rimligt tydlig vägledning för rättstillämpningen, vilket är HD:s främsta uppgift.

Läs och begrunda!

torsdag, december 08, 2005

Väsentliga nyheter i den nya aktiebolagslagen - fortsättning

4. ”Värdeöverföring”

Detta är ett nytt begrepp som omfattar all överföring, oavsett typ, av tillgångar från bolaget till aktieägare eller annan.

Värdeöverföring får endast ske till belopp som tillåter att det finns full täckning för det bundna egna kapitalet direkt efter värdeöverföringen.

Vidare finns det en allmän försiktighetsregel som säger att en värdeöverföring endast för genomföras om det är ”försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på det egna kapitalets storlek, samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt”.

Vid beslut om vinstutdelning skall styrelsen enligt den nya lagen förelägga bolagsstämman en skriftlig motivering för att den föreslagna vinstutdelningen är ”försvarlig”.

Efterutdelning får beslutas på extrabolagsstämma.

Koncernspärren för aktieutdelning slopas men i moderbolag skall försiktighetsregeln beaktas på koncernnivå.


5. Låneförbudet

Detta behålls i princip oförändrat men med den inte oväsentliga ändringen att det blir möjligt att sälja dotterbolag på kredit, vilket tidigare inte varit möjligt eftersom lån för förvärv av aktier endast kommer att gälla aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern.


6. Styrelseförändringar

Tillträde och avgång av styrelseledamot, suppleant, firmatecknare och VD gäller först när anmälan om ändring inkommit till Bolagsverket. Det är alltså anmälnings- och inte registreringstidpunkten som är avgörande.

Detta betyder att vid nyval av styrelse så kan inget konstituerande styrelsesammanträde hållas förrän anmälan skett. Praktiskt sett innebär detta att en anmälan av ändringen först måste ske per fax eller e-post direkt efter bolagsstämman, varefter styrelsemötet kan hållas.


7. Innehållet i bolagsordningen

Det nominella värdet på aktierna skall tas bort ur bolagsordningen. Vad som ska anges är antalet aktier eller, i förekommande fall, lägsta resp. högsta antal aktier som kan finnas i bolaget. Detta behöver dock först beslutas i samband med annan ändring av bolagsordningen.

Hittills har det endast varit tillåtet att i bolagsordningen ta in en klausul som i samband med aktieöverlåtelser ålade förvärvaren av aktierna en skyldighet att hembjuda aktierna till kvarvarande aktieägare.

Möjlighet har också öppnats att i bolagsordningen ange vem som innehar rösträtten för aktierna under hembudsförfarandet.

Den nya lagen ger nu möjlighet att i kupongbolag i stället ta in en klausul som säger antingen
- att aktier i bolaget endast får överlåtas efter samtycke från bolaget eller
- att aktieägare eller annan skall erbjudas att köpa aktierna innan de överlåtes till ny ägare.
Detta medför att behovet av de normalt långa hembudsklausulerna i aktieägaravtal kan minskas ner eller slopas.

Noteras bör att de två nya klausulerna bara kan tillämpas vid köp, byte och gåva och inte vid arv, testamente, bodelning eller fusion, varför behovet av en reglering i ett aktieägaravtal kan finnas kvar.

onsdag, december 07, 2005

Förbud mot kontantkort utan ID?


Oscar Swartz har skrivet en utmärkt post i sin blogg med utgångspunkt från Tomas Bodströms förslag att förbjuda kontantkort utan ID. Detta är ytterligare ett förslag i raden av försök att kringskära individernas rörelsefrihet med hänvisning till “kriget mot terrorn”.

Det fick i alla fall mig att tänka på George Orwells 1984:

It does not matter whether the war is actually happening, and, since no decisive victory is possible, it does not matter whether the war is going well or badly. All that is needed is that a state of war should exist.

tisdag, december 06, 2005

Om när män säger ifrån mot kvinnovåld


När män säger ifrån mot kvinnovåld så befäster männen sannolikt könsmaktsordningen; detta enligt Kutte Jönsson i dagens Sydsvenska.

Han konstaterar med hjälp av två genusteoretiker att ”de chevalereska idealen som finns inbäddade i manifestationerna mot kvinnovåldet bekräftar och legitimerar könsmaktsordningen” och att de ”med andra ord medverka till att upprätthålla en viss uppsättning maskuliniserade normer”.

Jönsson har själv satt ett kryss på Aftonbladets hemsida och därigenom – tillsammans med några hundratusen män - lovat "att aldrig utöva, acceptera eller blunda för mäns våld mot kvinnor". Han drar av det slutsatsen att han bekvämt kan ”tillsammans med världens samlade bärare av "manlighet", söka skydd bakom floskler om önskad jämställdhet; men med den trygga förvissningen om att allting ändå är i sin ordning”.

I och för sig misstänker jag att Jönsson och hans genusteoretiker har rätt. När män agerar kan effekten bli att ”könskampen” inte får fritt utlopp. Skulle någon dra slutsatsen att män stillatigande skall se på när våldet mot kvinnor ökar är man dock på fel väg. I slutändan hamnar man i det bizarra resonemang som framförts om kvinnomisshandel i hemmet; nämligen att om männen får chansen till vård för att sluta misshandla sina kvinnor så tappar ”könskampen” sin udd och därför ska de inte ha någon vård.

Jag tror att om det är något man kan beskylla männen som deltar i olika manifestationer mot kvinnovåld för så är det att de kanske inte är så belästa i genusteori och därför inte fattar sitt misstag.

Måste en man sitta hemma passiv eftersom ett agerande från hans sida kan ”legitimera mäns överordning och kvinnors underordning”? Eller ska han ta smällen och bli sedd som mullig mansgris bara för att han visa sitt motständ mot våldsmännen och samtidigt sin solidaritet med kvinnorna?

Min Blogroll

Min Blogroll: Annica Tigers Blog

En alltid trevlig blogg av evigt aktiva Annica Tiger, vars html-guide lärde mig det lilla jag vet om html.


Min Blogroll: Staffan Malmgrens blogg

En intressant blog av en före detta programmerare som numera är juridikstudent.


Min Blogroll: Tingsnotarien

En vansinnigt rolig blog med löpande rapporter från tingsnotarien som tjänstgör i Obygdens tingsrätt. Det verkar inte ha hänt mycket från en tingsnotaries horisont på de mer än trettio år som gått sedan jag själv var i samma position.

måndag, december 05, 2005

Väsentliga nyheter i den nya aktiebolagslagen

En ny aktiebolagslag träder i kraft den 1 januari 2006. Den innehåller en del materiella ändringar. Själva lagen är helt nyskriven och omfattar numera 31 kapitel i stället för som hittills 19 stycken. Viktiga ändringar berör aktierna, emissioner, bundet resp. fritt eget kapital, det nya begreppet ”värdeöverföring”, låneförbudet, styrelseförändringar samt innehållet i bolagsordningen.

Avsikten med denna denna och följande bloggpost är enbart att visa på viktiga ändringar som har direkt påverkan i ett igångvarande aktiebolag; inte att lämna en fyllig redogörelse för samtliga ändringar.

1. Aktierna
• En aktie i ett aktiebolag skall inte längre ha något nominellt värde utan den skall i stället anses representera en viss andel i bolaget. Man får fram aktiens andel genom att dividera aktiekapitalet med antalet aktier. Detta kallas för aktiens kvotvärde.

• Nya aktiebrev skall förses med aktieägarens person- eller organisationsnummer.

2. Emissioner
• Kungörelseförfarandet försvinner vid nyemission, fondemission, teckningsoptioner och konvertibler.

• Vid nyemission måste teckningskursen sättas minst till kvotvärdet. Överskjutande belopp skall föras till överkursfonden.

• Nya regler rörande teckningsoptioner och konvertibler gör möjligheterna till kapitaltillskott flexiblare.

3. Bundet resp. fritt eget kapital
• Pengar som tillförs överkursfonden fr.o.m. den 1 januari 2006 blir fritt eget kapital.

• Avsättning till reservfond behöver inte längre göras.

• Befintliga medel i överkursfond skall överföras till reservfonden som fortsatt skall räknas till bundet eget kapital.

Fotsättning följer

torsdag, december 01, 2005

Katastrofkommissionens rapport

Katastrofkommissionens sajt
är nere men dess rapport finns här.