måndag, oktober 05, 2009

Företagsrekonstruktion – Företagets avtal

Även om någon av företagets motparter hade rätt att häva ett avtal med företaget före beslutet om företagsrekonstruktion, får denna motpart ändå inte häva avtalet om företaget begär att det skall fullföljas. För detta krävs också rekonstruktörens samtycke. Om motparten begär det ska företaget inom rimlig tid meddela om man kräver att avtalet fullföljs och motparten får häva avtalet om företaget inte lämnar sådant besked

Det finns naturligtvis vissa villkor som ska vara uppfyllda för att motparten ska tvingas fullfölja avtalet. Dessa villkor är:

1. Om tiden för motpartens fullgörelse är inne, skall gäldenären på motpartens begäran fullgöra sina motsvarande prestationer eller, om anstånd har medgetts beträffande vissa prestationer, ställa säkerhet för dem.

2. Om tiden för motpartens fullgörelse inte är inne, har motparten rätt att erhålla säkerhet för gäldenärens framtida prestationer i den mån det av särskild anledning är nödvändigt för att skydda honom mot förlust.

Om företaget inte uppfyller dessa villkor, får motparten häva avtalet.

Det finns anledning att notera att ett avtal som innebär att företagets ovannämnda rättigheter inskränks är ogiltigt.

Slutligen finns en speciell bestämmelse för det fall en vara levererats till företaget efter beslutet om företagsrekonstruktion. Bestämmelsen finns i § 63 st 4 i Köplagen.

Inga kommentarer: